Metapolis

Sana metapolis muodostuu kahdesta sanasta: meta- (kreik. takana, jälkeen, kanssa), tässä lähinnä merkityksissä jälkeen ja toiseen tilaan siirtyminen; ja polis kaupunkivaltio (antiikin Kreikka)

The word metapolis is a composition of two words: meta-, with, across, after (origin of Greek); in this concept after and moving into another space or in transition to another state; and polis, a city state (ancient Greece)


SCROLL DOWN FOR ENGLISH.

Projektin luonne
Metapolis on Vantaan Aviapoliksen alueelle, tarkemmin ottaen Veromiehen kaupunginosaan pohjoisen Aviapolis-aseman läheisyyteen, tekemämme julkisen taiteen suunnitelman myötä syntynyt ajatus tutkimusmatkasta omiin arkistoihimme. Teokset ovat valokuvapohjaisia. Metapolis-kokonaisuus koostuu pääosin kolmesta sarjasta: Specimen, Urbaani ja Kulkemisesta ja löytämisestä. Sarjallisuudesta huolimatta teoksia kannustetaan yhdistelemään vapaasti. Tunnelmat rakentuvat rinnastusten myötä.

Taustaa
Alun perin ajatus oli tarkastella Aviapoliksen suunnitteluprosessin aikana syntyneitä arkistoja, mutta pian huomattiin, että rajoittuminen pelkästään projektin aikaisiin arkistoihin ei olisi asianmukaista. Vaikka Aviapoliksen suunnitteluprosessilla, ja siis myös sen arkistolla, on ajallinen alkupiste, ei suunnitelmiin tuottamamme materiaalin voi katsoa syntyneen pelkästään tästä alkupisteestä käsin. Suunnitelmien syntymiseen vaikuttavat aiemmat kiinnostuksen kohteet, kokemukset, karttunut tieto, taito ja muovautuneet käsitykset ja näkemykset. Arkistojen tarkastelua ei siis ollut syytä rajoittaa ajallisen muodostumisen perusteella.

Metapolis on ranskalaisen sosiologin ja urbanistin François Ascherin lanseeraama käsite. Ascher kuvaa metapolis-käsitteellä kaupunkien ja muiden urbaanien tilojen muodostamaa katkeamatonta verkostoa. Verkoston osia yhdistävät liikenneyhteydet: autotiet, rautatiet jne. Metapolis muodostaa talousalueen asukkaineen ja päivittäisine toimintoineen. (Joutsiniemi A. 2010, 81, viite 139. Becoming Metapolis - A Configurational Approach. Datutop vol. 32, School of Architecture, Tampere University of Technology.)

Metapoliksen käsitettä Joutsiniemi tulkitsee edelleen seuraavasti: Metapolis on yksinkertainen manifestaatio siitä ajatuksesta, että keskustan -käsite on tulossa tiensä päähän, käytetty loppuun. Metapoliksen määritelmä siis mitä ilmeisimmin kieltää kaupungin olemassa olon jonkinlaisena superorganismina ilman, että tälle jää mitään tulkinnan varaa. Perinteinen polis -pohjainen terminologia on yksinkertaisesti liian epämääräistä kyetäkseen kuvaamaan (metapoliksen) tosiallista syntyprosessia. (Joutsiniemi A. 2010, 87)

Ascher’a ja Joutsiniemeä tulkiten sekä metropoli että viimeaikaiset urbaanit tilakäsitteet kuten conurbation, urban tai global cities unohtavat ihmisen ja sattuman. Vanhat ja uudet kaupunkiin ja metropolialueisiin viittaavat käsitteet esittävät nämä alueet hallitun ylätason suunnittelun ja hallinnon tuottamina ja tarkkaan rajaamina alueina. Metapolis ylittää tämän tapaisen ajattelumallin ja antaa tunnustusta inhimillisyydelle, sille että erilaiset hallitsemattomissakin olevat asiat vaikuttavat ympäristömme syntyyn. Nyt, 20 vuotta Ascherin kirjan Métapolis ou l’avenir des villes (Ascher 1995) julkaisun jälkeen suunnittelijoiden ja hallinnon rinnalle ovat tulleet asukkaat. Hallitusta suunnittelusta riippumattomat tekijät siis vaikuttavat  suunnittelun tuloksiin yhä voimakkaammin.          

Fraçois Ascher’n luoma käsite ei suoraan liity tämän Metapolis -kokonaisuuden syntyyn, mutta niissä on selkeitä yhtymäkohtia. Kuten metapoliksen urbaanit alueet yhdistyvät toisiinsa liikenneväylien välityksellä muodostavat arkistot yhteyksiä toisiinsa fyysisesti USB-liitännän ja tietokoneen välityksellä. Tietokoneen kovalevy, irralliset kovalevyt ynnä muut massamuistin välineet ovat ikään kuin liikenneasemia, joissa yksittäiset arkistojen tiedostot hyppäävät liikennevirtaan siirtyäkseen (commute) työpisteelle. Ajatusten tasolla yhteydet arkistojen välillä rakentuvat taiteilijan mielenkiinnon kohteiden risteämisen, hierarkian, sattuman ja retrospektion kautta. Arkistojen välille on ajanmittaan muodostunut oma katkeamaton verkostomainen rakenteensa, joka koko ajan etsii uusia muotoja. 

 

 

Project description:
The Metapolis -ensemble emerged as a result of an exploration into our own archives. The idea for the exploration was generated through a commission to create a plan for the public art for Vantaa city’s new Aviapolis area in south Finland. The works of art in this ensemble are photo-based. The Metapolis -ensemble consists of pieces titled as: Specimen, Urban, Cultivate and To Move and To Find. Despite the serial formation we encourage for freely associated combinations. The ambience is in contrasts.

Background:
Our initial thought was to re-examine the archives emerged through the Aviapolis planning process. Soon we discovered that such a restriction was not an appropriate approach. Even though the Aviapolis planning process, and hence its archives, have a temporal starting point it would not be appropriate to assume that the material produced for the plans would originate solely from this point on. The previous subjects of interest, the accumulated knowledge, the skills and experiences as well as the perception and understanding emerged through those experiences echoes in the plans. The exploration should therefore not be restricted on the temporal bases.

The concept of metapolis was initially introduced by a French sociologist and urbanist François Ascher. Underneath is a translation by A. Joutsiniemi from Ascher’s originally French text:

"A metapolis is a combination of spaces in which some or all of the inhabitants, economic activities or territories are integrated into the (ordinary) operations of the daily life of the metropolis. A metapolis generally constitutes one sphere of employment, habitat and activities. The spaces, which make up a metapolis are profoundly heterogeneous and not necessarily adjacent. A metapolis includes at least a few hundred thousand inhabitants."  (Joutsiniemi A. 2010, 81, reference 139. Becoming Metapolis - A Configurational Approach. Datutop vol. 32, School of Architecture, Tampere University of Technology.)

Authors interpretation of the metapolis concept: "Metapolis is simple manifestation of the idea that the concept of centre is becoming exhausted, exploited - -. The definition of metapolis is therefore most obviously an explicit denial of the city as any kind of superorganism - -. The traditional polis-related terminology is just too vague to cope with the actual formation process." (Joutsiniemi A. 2010, 87)

Construing Ascher and Joutsiniemi both the metropol and the later the urban spatial concepts such as conurbation, urban or global cities forget the human being and coincidence. Both old and new concepts referring to city and metropolitan areas represent them as a carefully formulated result of a mastered professional level planning and governing administration. In respect of humanity the concept of metapolis surpasses aforementioned understanding. Control does not cover every action of ours, existence has its arbitrary nature that has an impact even on what we consider as cultivated environment. After some 20 years of the release of Ascher’s book Métapolis ou l’avenir des villes (Ascher 1995) the citizens with their opinions and views are part of planning processes. Hence ever more uncontrollable factors are effecting on the results, the control meets the social involvement and coincidence.

Emergence of the Metapolis -ensemble has no immediate relation to François Aschers’s concept of metapolis. The ensemble and the concept have however common features. Just as the urban areas of metapolis are connected via traffic routes the archives constitute physical connections between each other via USB-interface and computer. Computer’s hard drive, mobile hard drives and other drives of mass storage are comparable to the stations of public transportation where a single file jumps into a traffic stream to commute to one’s workstation. On a level of individual thoughts the connections are constituted through each artist’s crossing interests, hierarchy, random events and retrospection. Over the time archives have constructed an uninterrupted network, which is continuously looking for a new form.